กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

คหกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 15 และปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร จำนวน 12 คน จากกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
และกลุ่มวิชาออกแฟชั่นและสิ่งทอ

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครจำนวน 4 คน

โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564