กิจกรรม

มทร.พระนคร…ร่วมเสวนา“Italian Design Day” วันแห่ง Fashion Design

                คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมเสวนาในงาน “Italian Design Day”ภายใต้แนวคิด “วันแห่ง Fashion Design”บรรยายในหัวข้อ แฟชั่นฟิวชั่นที่ยั่งยืน:อิทธิพลของอิตาลีที่มีต่อนักออกแบบไทยที่มุ่งหวัง “Sustainable Fusion Fashion: Italian Influence on Aspiring Thai Designers” โดยอาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดร.ลาวัณย์ฉวี พรหโมบล สุจริตตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวข้อ ภูมิปัญญาไทยในแฟชั่นข้ามวัฒนธรรมที่ยั่งยืน “Thai Wisdom in Sustainable Cross-Cultural Fashion โดย อาจารย์เกชา ลาวงษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
            จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และสำนักพาณิชย์อิตาเลียน ร่วมกับ เซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นสโตร์ ตลอดจนมหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุม 304 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ รูปแบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมฟังการเสวนาดังกล่าว