กิจกรรม

กิจกรรม Online Workshop “การเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

กิจกรรม Online Workshop “การเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การสนับสนุนวิทยากรในการจัด กิจกรรม Online Workshop “การเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดูแลการดำเนินกิจกรรม
การจัดกิจกรรม Online Workshop ครั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดหลักสูตรครอบคลุมงานอาหารและเครื่องดื่ม งานผ้าและการตกแต่ง และงานของใช้ของที่ระลึก ดำเนินการ 7 หลักสูตร ระหว่าง 22-24 กันยายน 2564 ประกอบด้วย
  • 📍หลักสูตรวุ้นลายหินอ่อน วุ้นสังขยา และน้ำสมุนไพร โดย รศ.อภิญญา มานะโรจน์ อ.ศิวกร ตลับนาค และอ.ศุภชัย พิทักษ์มงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร
  • 📍หลักสูตรเม็ดป๊อบน้ำผลไม้ โดย ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม และผศ.ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากร
  • 📍หลักสูตรไก่ฝอยสมุนไพร โดย ผศ.กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และอ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นวิทยากร
  • 📍หลักสูตรโมบายจากเศษผ้าและกิ๊บติดผมจากริบบิ้น โดย ผศ. กฤตพร ชูเส้ง และอ.มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นวิทยากร
  • 📍หลักสูตรที่วางโทรศัพท์และซองใส่ขวดแอลกอฮอล์จากเศษผ้าญี่ปุ่น โดย ผศ.อัชชา หัทยานานนท์ และผศ.ประพาพภรณ์ ธีรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นวิทยากร
  • 📍หลักสูตรดอกไม้ทำเงิน โดย อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต และอ.กิตติ ยอดอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร