กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ ขุนสุระ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565