กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เมื่อ 9 กันยายน 2564
                ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ร่วมจัดแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2565