กิจกรรม

วิทยากร โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ

   คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…..ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ (รูปแบบออนไลน์)

               คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ (รูปแบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และ อาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6-9 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค และทักษะวิชาชีพด้านแกะสลัก และบูรณาการองค์คงามรู้สู่ผู้เรียนอาชีวศึกษา