กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…..ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)

              คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจรุ่นที่ 2 (รูปแบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และ อาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิค และทักษะวิชาชีพด้านแกะสลัก และบูรณาการองค์ความรู้สู่ผู้เรียนอาชีวศึกษา