กิจกรรม

วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกจาก ใน“การสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “จากใจ”

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกจาก ใน“การสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “จากใจ”

               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ดำเนินการเป็นวิทยากร“การสัมมนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “จากใจ” แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก จากฐานทรัพยากรท้องถิ่นสมุทรปราการได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้

  •      หลักสูตรเบเกอรีจากลูกจาก (เครปเย็นและขนมเปี๊ยะไส้ลูกจาก) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ และอาจารย์ศิวกร ตลับนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร
  • หลักสูตรการย้อมสีจากลูกจาก ผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมสีลูกจาก (กระเป๋าเกลียว หน้ากากผ้าและกระเป๋ารูดแบบถือ)โดย ดร.สุวดี ประดับ และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เป็นวิทยากร เมื่อ 25 -26 ตุลาคม 2564 ทางระบบ ZOOM Meeting