กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …รับการตรวจมาตรฐานห้องทดสอบในการต่ออายุใบอนุญาต ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

คหกรรมศาสตร์ …รับการตรวจมาตรฐานห้องทดสอบในการต่ออายุใบอนุญาต ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
                   ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และสาขาช่างจัดดอกไม้ ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป นั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานห้องทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรับรองการต่อใบอนุญาต โดยมี นายสุรัตน์ เฮงทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน นายสรธร ไชยชำนิ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3 และนายเมธากุล แป้นเมือง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจประเมินมาตรฐานห้องทดสอบ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1,2 สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 และสาขาช่างจัดดอกไม้ ระดับ 1
                   โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร และกรรมการทดสอบแต่ละสาขาเข้ารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564