กิจกรรม

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

                      คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำผลวิจัย เผยแพร่ใน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2564 ณ อิมแพค ฮอลล์ 9-10 เมืองทองธานี
ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.เพชรบุรี
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
                     พร้อมทั้งสาธิต นวัตกรรมขนมหวานเพื่อสุขภาพ ในเมนูทองหยิบเพื่อสุขภาพและแยมมัลเบอร์รี่เพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ เวทีกลาง ใน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564”