ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสภาประจำปี พ.ศ.2555

เดือน มกราคม

1.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตงานวัฒนธรรมไทยต้อนรับรองประธานาธิบดีจีน

2.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๔

3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ ๘ รางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครบครอบ ๗ ปี

4.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  รับการตรวจประเมินความสะอาดห้องน้ำและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในคณะลำดับที่ ๑

7.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดกระทงลอย

8.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่ผลงานวัฒนธรรม ในงานเลี้ยงน้ำชา แก่คู่สมรสคณะฑูตและกงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ณ กระทรวงต่างประเทศ

9.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอาหารว่างแบบไทย เลี้ยงในงานวันเด็กแห่งชาติ      ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

10.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้ แก่ผู้ช่วยทูตทหารอากาศก่อนไปประจำการต่างประเทศ

11.โครงการวันกิจกรรมนักศึกษา เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงออกผลงาน

12.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมหารือทางวิชาการเปิดหลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

13.ดโครงการคหกรรมศาสตร์ปลูกป่า เพื่อพ่อหลวงพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

14.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่  การทำของขวัญวันวาเลนไทน์  ผ่านรายการตลาดสดสนามเป้า

เดือนกุมภาพันธ์

1.โครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สากล ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 4 รางวัลการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน เนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

3.อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตัดสินการประดิษฐ์โคมแขวน เนื่องในงาน วันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

4.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน Fashion V Together: The Student Fashion Showcase  ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยจัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่น

5.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพด้านการประกอบอาหารและร่วมพิธีเปิดศูนย์การพัฒนาวิชาชีพด้านประกอบอาหาร

6.โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สนองนโยบายสถานศึกษา3 D

7.โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น

8.อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

9.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา นำวิทยากรอบรมอาชีพแก่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เดือนมีนาคม

1.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทยสะท้อนความเป็นไทย ต้อนรับนักธุรกิจระดับโลกในงาน World   Economic Forum on East Asia 2012

2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย   ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนลาว

3.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่   6

4.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา   2555

5.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำภาพยนต์เกาหลี

6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำวิทยากรร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน

7.โครงการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

8.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล

9.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครัวไทยสู่ครัวโลก ณ   ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และราชอาณาจักรเบลเยีย

10.อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ   ครั้งที่ 24

11.โครงการเส้นไหมสิ่งทอ:การอนุรักษ์การทอผ้าแบบไทย

เดือนเมษายน

1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปะประดิษฐ์งานบัวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสู่ชุมชน

2.   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน

3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินี

5. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

6.โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

7. งานศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อความยั่งยืน

8. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนานำวิทยากรอบรมอาชีพแก่ชุมชน ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม

9.  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10.โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อสร้างต้นแบบอาจารย์ ที่ปรึกษาอย่างมืออาชี

เดือนพฤษภาคม

1.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๕ สาขาศิลปวัฒนธรรม

2.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๕

3.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ ๓ รางวัลจากการประกวดพานพุ่มบุปผชาติงามพิลาศน้อมถวาย ๘๐ พรรษามหาราชินี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

4.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน“การประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 ประจำ ปีค.ศ. 2012”(World Telecommunication/ICT Indicators Meeting:WTIM 2012)

5.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยณ กรุงกาฐมาณฑุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับมอบพระไตรปิฎกและใบไตรปิฎกทานมยาธิการ

7.ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

8.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครจัดงาน “วันคืนสู่เหย้าชาวโชติเวช ๕๕”

9.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการเครือข่ายแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2555

10.คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เดือนมิถุนายน

1.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เตรียมพัฒนาหลักสูตรจัดโครงการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครัวไทยสู่ครัวโลกณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และราชอาณาจักรเบลเยียม

3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล

4.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการเส้นไหมสิ่งทอ: การอนุรักษ์ การทอผ้าแบบไทย

5.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีรับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๕

6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนานักศึกษา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย

7.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเด่นทางด้านอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เดือนกรกฏาคม 

1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธี“ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2555 ”

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทยสะท้อนความเป็นไทย ต้อนรับนักธุรกิจระดับโลกในงาน World Economic Forum on East Asia 2012

3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนลาว

4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อสร้างต้นแบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ

5. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 6

6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555

7. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนานำวิทยากรอบรม การจัดดอกไม้แก่ชุมชนในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม

8.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำภาพยนต์เกาหลี

9.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำวิทยากรร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน

10.อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24

เดือนสิงหาคม

1.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปะประดิษฐ์งานบัวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสู่ชุมชน

2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน

3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

4.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินี

5.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

7. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เดือนกันยายน

1.ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการวันแม่ 12  สิงหามหาราชินีและกิจกรรมBig Clean For the Queen ปีการศึกษา 2555

3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน“12สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา มหาราชินี”

4.คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับประทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 รางวัล “ระฆังทอง”

5.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับประธานาธิบดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

6.รายการแจ๋ว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถ่ายทำวิธีการทำเครื่องหอมสมุนไพร

7.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สืบสานประเพณีไทย จัดพิธีแห่เทียนพรรษา

8.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

9.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกีฬาสี“สานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game & Freshy Night 55

10. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทย เพื่อการอนุรักษ์

11.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มี ความประพฤติดีงาม รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

12.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครจัดโครงการพัฒนาเยาวชนต้นกล้า สู่โลกแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

13.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้ความร่วมมือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในกิจกรรม Big Cleaning Day

14.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งทอไทยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านแฟชั่น

15.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล การประกวดโครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติครั้งที่ 3

เดือนตุลาคม

1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ3 รางวัลจากการประกวดพานพุ่มบุปผชาติงามพิลาศน้อมถวาย 80 พรรษามหาราชินี เนื่องในงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษา วัดเทวราชกุญชร ประจำปี 2555

เดือนพฤศจิกายน

1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10”( 10th Asia – Europe Finance Ministers Meeting)

3.ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน FAI-FAH ART Fest 2012 และรับมอบเกียรติบัตรขอบคุณ ในการร่วมสร้างความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าแก่เยาวชน

4.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน“การประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 10 ประจำปี ค.ศ. 2012” (World Telecommunication/ICT Indicators Meeting : WTIM 2012)

5.ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เดือนธันวาคม

1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตรองผู้ช่วยทูต และเสมียนผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ก่อนไปประจำการต่างประเทศ

3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน“The IATA Aviation Fuel Forum Official Dinner”การประชุมผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป

4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

5. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้ความร่วมมือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการ “เต้นรำ ทำครัวไทย”จัดวิทยากรฝึกอบรมอาหารไทย “ครัวไทย 4 ภาค”

6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ในงานสโมสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   5 ธันวาคม2555

7.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีที่ประทับ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

8.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา มหาราชา

9.คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ต้นคิด เพื่อใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอนLeave a Reply