ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสภาประจำปี พ.ศ.2553

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คว้าแชมป์ดีไซน์เนอร์ รายการ  Reality Show “inspire by kunitar”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2553

โครงการ Year Best ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม  สนองนโยบายสถานศึกษา 3D

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันผู้นำเชียร์ ในงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 26 รัตนโกสินทร์เกมส์

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ให้กับเด็กออทิสติก ดาวน์ซินโดม LD สติปัญญาช้า สมาธิสั้น และเด็กบกพร่องทางการได้ยิน จากโรงเรียนสมถวิล

รับ 3 รางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และชมเชยจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่23

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงลอย และโคมแขวนดอกไม้สด

รับโล่ที่ระลึกจากคุรุสภาในฐานะหน่วยงานให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจการคุรุสภา

จัดแสดงและสาธิตการทำขนมไทยสะท้อนยุคสมัยพระนารายณ์ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2553

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ให้ความร่วมมือศิริราช จัดพื้นที่การบริการอาหารของโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อบรมทำอาหารไทยแก่เยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี

โครงการค่ายสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยกระตุ้นเยาวชนสำนึกรักษ์และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยภาคเหนือ

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพเฉพาะทางเชิงวัฒนธรรมไทย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

โครงการต่อยอดการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตามความต้องการของประชาชน  ยกระดับความเข้มแข็งให้ชุมชน

จัดดอกไม้งานเลี้ยงอาหารค่ำ ต้อนรับผู้นำการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่ 1 (The 1st Mekong River Commission Summit)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพิ่มศักยภาพการศึกษา จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเชิงก้าวหน้า

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในอาชีพบุคลากรในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (English for all)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ชนะเลิศการประกวดประติมากรรมผลไม้เมืองร้อน ประจำปี 2553 Tropical Fruit Paradise Arrangement 2010

บริการสังคม เปิดกว้างการศึกษา ฝึกอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์แก่ประชาชน

1.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รับตำแหน่ง Miss RMUTP 2010

2.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนตลาดน้ำ

3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้ความร่วมมือศูนย์ ๓  วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น สร้างเสริมสุขภาพในครัวเรือน

4.การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd RMUTP International Conference: Green Technology and Productivity

5.โครงการอบรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน สัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2

7.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  รับ 2 รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดง  การแข่งขันการประกอบอาหาร ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – World of food Asia 2010

– จัดแสดงและสาธิตการใช้ประโยชน์จากไผ่ และร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานเปิดงาน ในงานมหกรรมไผ่แห่งชาติเฉลิม    พระเกียรติฯ ในงานประจำปี “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 4

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัลชนะเลิศการประกวดตกแต่งเทียนพรรษาและการจัดพานพุ่มในโครงการ “เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง”

– พิธีแห่เทียนพรรษาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ปี 2553

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  บริหารจัดการความรู้ในองค์กร จัดกิจกรรม KM ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ใกล้เกษียณอายุราชการ

-จัดแสดงและสาธิตการทำขนมไทย ที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงพระราชนิพนธ์พระอาทิตย์ชิงดวง ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน“การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์”

-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จัดกีฬาสีสร้างความสามัคคี “สานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game & Freshy Night 53

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ร่วมรายการ “สถานีประชาชน” ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS)แสดงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท

-นักศึกษาปริญญาโท คหกรรมศาสตร์บูรณาการการศึกษา จัดนิทรรศการมอบน้ำใจให้แม่เผยแพร่งานคหกรรมศาสตร์ ปีที่ 3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการแปรรูปอาหารแก่บุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯภายใต้กิจกรรมสร้างอาชีพฝึกอาชีพเสริมรายได้ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บูรณาการความรู้ เผยแพร่ผลงานการฝึกงานและสหกิจศึกษา ในนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาปี 53

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์รับ 8 เหรียญรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและแกะสลักในงาน Thailand’s International Culinary Cup 2010

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2553

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงาน “วันคืนสู่เหย้าชาวโชติเวช 53”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ภริยาผู้ช่วยทูตทหารอากาศก่อนไปประจำการต่างประเทศ

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สนองนโยบายสถานศึกษา 3D ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รับ 3 รางวัลการประกวดจัดดอกไม้และการประดิษฐ์พานพุ่มงานรำลึก100 ปี สวรรคตสมเด็จพระปิยมหาราช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครร่วมพิธีกฐินพระราชทาน วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “Foodstylist Challenge Creative CHEF 2010” ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการคหกรรมศาสตร์ปลูกปะการังเพื่อพ่อหลวง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงลอย โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

Leave a Reply