งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปิดการรับ-ยื่นซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเดินทางไปสัมมนาประจำปี โดยจะเปิดทำการในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป