จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด

ราคากลาง