จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ราคากลาง