จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการขนมอบ จำนวน 1 ชุด

ราคากลาง