จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) จำนวน 7 เครื่อง

ราคากลาง