คณะกรรมการบริหาร (เก่า)

IMG_0890 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์     กี่อาริโย                                        
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                                                                                              
IMG_0890 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ     โสฬศ                                        
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
walaiporn1 นางสาววไลภรณ์     สุทธา                                       
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
valaluck1 ดร.วรลักษณ์     ปัญญาธิติพงศ์                                        
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
piyatida1 นางปิยะธิดา     สีหะวัฒนกุล                                        
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
jintana1 นางจินตนา     วรเจริญศรี                                        
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
siraporn1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์     ชวเลขยางกูร                                        
ผู้ช่วยคณบดี
suriya1 นายสุริยา     เทพิน                                        
ผู้ช่วยคณบดี
thanapop นายธนภพ     โสตรโยม                                       
ผู้ช่วยคณบดี
nion นางสาวนิอร     ดาวเจริญพร                                        
ผู้ช่วยคณบดี
pratanporn นางสาวประพาฬภรณ์     ธีรมงคล                                   
ผู้ช่วยคณบดี
katetip นางสางเกศทิพย์     กรี่เงิน                                   
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
ajcharawan นางสาวอัจฉราวรรณ     ณ สงขลา                                       
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
prachaya1 นายปรัชญา     แพมงคล                                        
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
kedsarin1 นางเกศรินทร์     เพ็ชรรัตน์                                  
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
sukanya1 นางสาวสุกัญญา     จันทกุล                                     
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
kritaporn1 นางสาวกฤตพร     ชูเส้ง                                        
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์