ผลงานคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่

รายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน “แนะนำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”

 

รายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ตอน “ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร”