สาขาวิชา

@ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

@ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

@ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

@ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

@ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

@ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

@ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply