แผนปฏิบัติราชการปี 2558

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผังยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์

ตาราง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ จำแนกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 – 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี