กิจกรรม

โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งทอไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านแฟชั่น

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตสิ่งทอไทยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านแฟชั่น ให้แก่คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จำนวน 30 คน อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณาจารย์ ประกอบด้วยกิจกรรมงานประดิษฐ์อินเทรนด์  จากเทคนิคการทอ จากพญ.บุษยา เตชะเสน และการฟังบรรยายเรื่อง นาโนเทคโนโลยีสำหรับผ้าทอและผ้าไม่ทอ การวางแผนเพื่อการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ จากคุณพีรพัทธ์ วงค์กมลพร เมื่อวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์