กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกีฬาสี “สานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game & Freshy Night ๕๕”

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game & Freshy Night ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขัน กีฬาระหว่างนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช  รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิด และภาคค่ำจัดกิจกรรม Freshy Night การประกวดขวัญใจ Freshy เพื่อค้นหาตัวแทนคณะในการเข้าร่วมกิจรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม