กิจกรรม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ และเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เมื่อวันที่ 4-8 มีนาคม  2556  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร