กิจกรรม

Goodbye Senior’ 55 (White Angle & Black Devil)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน Goodbye Senior’ 55 (White Angle & Black Devil) ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2556 ณอาคารอเนกประสงค์ กรมราชองค์รักษ์