กิจกรรม

งาน Fashion V Together The Student Fashion showcase ปี 2

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือใน งาน Fashion  V  Together The Student Fashion showcase ปี 2 จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่น ของนักศึกษา ของ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอ 2 คอลเลกชั่น ได้แก่ 1.ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ได้แก่คอลเลกชั่น ” Secret Love Secret Room”(ห้องแห่งความรัก ห้องแห่งความลับ) 2. ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายได้แก่ คอลเลกชั่น “Deep in Blue”(ส่วนลึกที่ลึกลับ)” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  ณ DPU HALL อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในการนี้ อาจารย์วไลภรณ์  สุทธา รองคณบดี  ฝ่ายวางแผน ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 6 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา หรือ Fashion  V  Together