กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    ในการทำงาน” โดยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะมี  ศักยภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่และมีทักษะ ในการปฏิบัติงานสร้างความสามัคคีเป็นทีม ณ เกาะช้าง จังหวัดตราดโดยมีบุคลากรสายสนับสนุนของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 57 คน เมื่อวันที่ 2 – 4  เมษายน 2556