กิจกรรม

ถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแป้งปั้นเปลือกทุเรียน

คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแป้งปั้นเปลือกทุเรียนแก่กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐ์ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยหลักสูตร ดอกไม้และขนมไทยจากแป้งปั้นเปลือกทุเรียน เพื่อต่อยอดอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐ์ สามารถนำไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปประดิษฐ์ เกาะเกร็ด ชุมชนไทยมุสลิมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ  อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร และอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

DSCN1060 DSCN1023 DSCN1017 DSCN0989 DSCN0982 DSCN0969 DSCN0975 DSCN0976 DSCN0978 DSCN0979 DSCN0966 DSCN0962 DSCN0955 DSCN0944 DSCN0941 DSCN0894 DSCN0899 DSCN0905 DSCN0925 DSCN0929 DSCN0893