ข่าวประกาศ

งานสหกิจศึกษา 56 กลไกสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

งานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้นกศึกษานำประสบการณ์ จากการปฏิบัติจริง มาจัดแสดงประกอบนำประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานของนักศึกษา 6 สาขาวิชา จำนวนกว่า 20 สถานประกอบการณ์ จึงนับได้ว่าการฝึกงานสหกิจศึกษา เป็นการเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นหลัก  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ตรงตามความต้องของสถานประกอบการ และในกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 นั้นได้รับเกียรติ จากบริษัทชั้นนำ กว่า 6 บริษัท ได้แก่ บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปจำกัด  บริษัทวีรสุกรุ๊ป จำกัด บริษัท อะคิโยชิ จำกัด  บริษัท IEE THAILAND  บริษัท IEO STUDYBROAD และบริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากนักศึกษาที่ฝึกสหกิจร่วมเป็น  กรรมการในการตัดสินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานสหกิจดีเด่นได้แก่สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่ง เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานวันสหกิจแห่งชาติ ต่อไป

IMG_0343 IMG_0326 IMG_0321 IMG_0313 IMG_0308 IMG_0300 IMG_0267 IMG_0179 IMG_0144 IMG_0130 DSCN4788 DSCN4787 DSCN4786 DSCN4783 DSCN4777 DSCN4773 DSCN4772 DSCN4763 DSCN4757 DSCN4754 DSCN4751 DSCN4750 DSCN4747 DSCN4745 DSCN4738.2 DSCN4688 DSCN4684 DSCN4681 DSCN4680 DSCN4649 24061 24049 24045 3 2 1