กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งในการ เป็นประธานอนุกรรมการแผนกจัดและตกแต่งเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร เป็นประธานอนุกรรมการ

โดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะประดิษฐ์เชิงอนุรักษ์ในการจัดตกแต่งเวที ที่คงไว้ซึ่งศิลปะและเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับการจัดดอกไม้ในรูปแบบไทยประยุกต์ เป็นหนึ่งเดียวในประเทศที่ยังคงรูปแบบการตกแต่งสถานที่ในลักษณะนี้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1 2 3 4 DSCN3727 DSCN3730 DSCN3739 DSCN3742 DSCN3749 DSCN3753 DSCN3763 DSCN3778 DSCN3781 DSCN3801 DSCN3804 DSCN3849 DSCN3858 DSCN3863 DSCN3865 DSCN3868 DSCN3871 DSCN3891 DSCN3903 DSCN3906 DSCN3933 DSCN3943 DSCN3956 IMG_0001 IMG_0007 IMG_0013 IMG_0015 IMG_0029 IMG_0060 IMG_0113 IMG_0116 IMG_0126 IMG_0132 IMG_0165 IMG_0174 IMG_0191 IMG_0200 IMG_0254