กิจกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ปี 57

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2557 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต  จำนวน 4  สาขาวิชา

1.          สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.          สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

3.          สาขาวิชาอุตสาหกรรรมการบริการอาหาร

4.       สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือhttp://www.rmutp.ac.th กดปุ่มศึกษาต่อเลือก ระบบรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่บันนี้ถึง  25 กุมภาพันธ์ 2557

สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา

ตั้งแต่บันนี้ถึง  วันที่ 26  มีนาคม 2557 สมัครได้ถึงเวลา 08.30 – 12.00 น.

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม