กิจกรรม

งานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช 2557 ในการจัดแสดงสาธิตข้าวต้มมัด และการจัดแสดงสาธิตเมี่ยงคำ ในรูปแบบอาหารพื้นบ้าน 4 ภาค เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งข้าวต้มมัดและเมี่ยงคำได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ประจำปี 2557 จัดอยู่ในประเภทสาขาความรู้ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ร่วมกับมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆอีก 68 รายการเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาฯของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย