กิจกรรม

โชว์…ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ ในงาน Destination Thailand at Yong-Dundas Square ประเทศแคนาดา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำ   ประเทศแคนาดา นำโดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมงาน Destination Thailand at Yong-Dundas Square เพื่อดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเช่น การแกะสลักผักและผลไม้ พานพุ่มผ้าลายไทย ศิลปะการดุนลายแผ่นเงินแผ่นทองผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมืองของไทย และการบรรเลงดนตรีไทย (วงดนตรีราชมงคลพระนคร) เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักและสนับสนุนผลประโยชน์ทางด้านเศษฐกิจของไทย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรุงโตรอนโต ประเทศแคนาดา