กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ แถนสีแสง นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อดีตนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอดีตนายกองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 เข้ารับรางวัล“ตาราอวอร์ด” รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ มอบโดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน รางวัล ตาราอวอร์ด คือรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มี หัวใจโพธิสัตว์ ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยในความหมายที่เป็นได้ตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหภาค คือสังคมไทยและสังคมโลก สัญลักษณ์ของรางวัล ตาราอวอร์ด คือหยกที่แกะสลักเป็นรูป พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ โดยความหมายของพระโพธิสัตว์คือพระผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ผู้คนก้าวพ้นจากความทุกข์ ด้วยมิติทางความคิดที่มีคุณธรรม ๘ ประการ เป็นหลักในการดำเนินชีวิต คือทำงานอย่างไม่มีความถือตัวอวดดี, ไม่มีความโง่เขลา, ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง, ไม่มีความอิจฉาริษยา, ไม่มีความคิดเห็นที่ผิด, ไม่มีความโลภ, ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น, ไม่มีความยึดติด ความเคลือบแคลงสงสัยทั้งปวงซึ่งคุณธรรมทั้ง ๘ ประการนี้จะทำให้คนที่นำคุณธรรมของท่านไปปฏิบัติตามจะสามารถพาตนเองและสังคมไปสู่การสร้างสังคมที่สงบและศานติได้ การนำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์มาเป็นสัญลักษณ์ของรางวัลจึงเป็นการทำให้เห็นถึงคุณสมบัติของคนที่ได้รับรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ เสถียรธรรมสถาน
ที่มาข่าว #ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร