กิจกรรม

ติวเข้ม Examiner สาขา Floristry

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมการเป็นเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner)เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการจัดดอกไม้(Floristry) จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ อาคารอินทาวเวอร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาตร์ เข้าร่วมอบรม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ผศ.อภิรัติ โสฬศ อ.สุกัญญา จันทกุล อ.นิอร ดาวเจริญพร อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อ.อนุสรณ์ ใจทน อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และอ.กิตติ ยอดอ่อน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ กระบวนการและวิธีการประเมิน ตามการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในสาขาการจัดดอกไม้
ทั้งนี้ มีผู้ประเมินจากประเทศนิวซีแลนด์ มาสังเกตการการประเมินดังกล่าว