กิจกรรม

ถ่ายทำวีดีทัศน์ มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการถ่ายทำวิดีทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอผลงานการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตมืออาชีพชั้นนำด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับอาเซียน