กิจกรรม

พิธีปิด RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9

ภาพกิจกรรม การร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “RMUTP เกมส์ ครั้งที่ 9” ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต