กิจกรรม

งานปีใหม่ 2558

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 ให้กับบุคลากร ในConcept งานมาลาภิรมย์’58 (หมวกหรรษา) ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา