กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม’58

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย 3D ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีกิจกรรม “การสร้างนิสัย แห่งความสำเร็จและความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความยุติธรรม และสอดคล้องกับหนึ่งยุทธศาสตร์ 3D Democracy ด้านประชาธิปไตย Decency ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย Drug-Free ด้านภูมิคุ้มกันภัย จากสาร เสพติด โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะได้แก่ วันที่ 17 – 19 และ 23-26 มกราคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และสำนักงานพุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

DSC_0147 DSC_0151 DSC_0153 DSC_0155 DSC_0165 DSC_0003 DSC_0002

DSC_0091 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0178 DSC_0174 DSC_0168 DSC_0166 DSC_0167

DSC_0001 DSC_0805 DSC_0807 DSC_0814 DSC_0825 DSCN3462 DSCN0001 DSCN2947 DSCN2930 DSC_0833 DSCN3475 DSCN3476 DSCN3478 DSCN3486 DSCN3506 DSCN3523 DSCN3512 DSCN3511 DSCN3510 DSCN3507 DSCN3534 DSCN3538 DSCN3546 DSCN3553 DSCN3557 DSCN3589 DSCN3588 DSCN3582 DSCN3581 DSCN3580 DSCN3590 DSCN3591 DSCN3592 DSCN3593 DSCN3594 DSCN3693 DSCN3681 DSCN3680 DSCN3678 DSCN3677 DSCN3694 DSCN3708 DSCN4026 DSCN4027 DSCN4028 DSCN4058 DSCN4038 DSCN4032 DSCN4243 DSCN4245 DSCN4247 DSC_0001 DSCN4238 DSCN4241