กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 58

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ศึกษาธรรมชาติและประเพณีของคนเชียงคานการตักบาตรข้าวเหนียวที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย ดูงานเชิงธุรกิจของกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)ในการทำผ้าห่มนวม หมอนอเนกประสงค์ และกลุ่มสตรีแม่บ้าน (OTOP)การทำมะพร้าวแก้ว และกลุ่มงานหัตกรรมทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแก้วโดยมุ่งหวังให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเลยและจังหวัดนครราชสีมา

DSC_0341 DSC_0304 DSC_0302 DSC_0300 DSC_0297 DSC_0296 DSC_0288 DSC_0285 DSC_0430 DSC_0412 DSC_0409 DSC_0408 DSC_0407 DSC_0406 DSC_0405 DSC_0404 DSC_0403 DSC_0397 DSC_0388 DSC_0377 DSC_0369 DSC_0362 DSC_0526 DSC_0507 DSC_0497 DSC_0496 DSC_0493 DSC_0492 DSC_0485 DSC_0481 DSC_0478 DSC_0469 DSC_0608 DSC_0606 DSC_0604 DSC_0603 DSC_0600 DSC_0583 DSC_0579 DSC_0575 DSC_0574 DSC_0573 DSC_0571 DSC_0568 DSC_0563 DSC_0561 DSC_0553 DSC_0546 DSC_0545 DSC_0532 DSC_0281 DSC_0278 DSC_0277 DSC_0273 DSC_0269 DSC_0268 DSC_0267 DSC_0259 DSC_0257 DSC_0255 DSC_0254 DSC_0249 DSC_0237 DSC_0235 DSC_0232 DSC_0224 DSC_0222 DSC_0217 DSC_0213 DSC_0209 DSC_0196 DSC_0195 DSC_0194 DSC_0193 DSC_0192 DSC_0191 DSC_0190 DSC_0187 DSC_0184 DSC_1285 DSC_1277 DSC_1274 DSC_1270 DSC_1269 DSC_1264 DSC_0167 DSC_0161 DSC_0150 DSC_0143 DSC_0139 DSC_0130 DSC_0109 DSC_0097 DSC_0067 DSC_0061 DSC_0059 DSC_0056 DSC_0052