กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกษา 2/2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดประชุมเพื่อชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ ผลการปฏิบัติงานของคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินดีมาก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

DSC_0605 DSC_0623 DSC_0630 DSC_0646 DSC_0667 DSC_0675 DSC_0677 DSC_0679 DSC_0649 DSC_0653 DSC_0657 DSC_0661 DSC_0685 DSC_0682 DSC_0613 DSC_0615 DSC_0616 DSC_0619 DSC_0640 DSC_0611 DSC_0609 DSC_0608 DSC_0606 DSC_0605