กิจกรรม

อบรมการจัดการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำวิชา การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ได้เรียนเชิญนายสรรเสริญ วุฒิวิทยาสกุล ตำแหน่ง Zone manager บริษัทภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ จำกัด และนายสนธิ ชูชาติ ตำแหน่ง operation manager บริษัท ซูชิบอย จำกัด เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ลักษณะการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มของสถานประกอบการด้านอาหารในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 กลุ่ม1และกลุ่ม 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 2402 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งวิทยากรทั้ง 2 ท่าน เป็นศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่ได้นำนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงในธุรกิจบริการอาหาร