กิจกรรม

กิจกรรม “โชติเวช ศุกร์กุศล”

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งใน กิจกรรม”โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตร สร้างบุญ น้อมนำ พระพุทธศาสนา” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีพระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป วันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร