กิจกรรม

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ กรุงดาการ์

อาจารย์คหกรรมศาสตร์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในโครงการสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมไทย ณ กรุงดาการ์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงดาการ์ ให้ดำเนินการสาธิตอาหารไทยและแกะสลักผักผลไม้ไทยในโครงการสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมไทยในนครอาบิดจองโกตดิวัวร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์งานคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24-29 เมษายน 2558 ณ ภัตตาคาร Siam Thai Abidjan กรุงดาการ์