กิจกรรม

โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วันที่1

โครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ
งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการและประชาชนที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ในหลักสูตรการทำข้าวเหนียวหมูหวาน ไก่สมุนไพร การทำบายศรี กระเป๋าสายรุ้ง วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน จังหวัดสมุทรปราการ