กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเชิญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เข้าร่วมเป็น คณะอนุกรรมการเทคนิคและตัดสินการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในสาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ และเสื้อผ้าสตรี ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี