กิจกรรม

มทร.พระนคร จับมือการบินไทย ร่วมมือทางวิชาการ

มทร.พระนคร จับมือการบินไทย ร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายครัวการบิน โดยมีคุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดและปฏิบัติการ รักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน และคุณสุชาดา ติยะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและพัฒนาบุคลากร บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กับ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านการผลิตอาหารและการบริการอาหารในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการและสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหารให้มีโอกาสรับการฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อ14 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) สุวรรณภูมิ