กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

การประกวดการแข่งขันการทำอาหารสมัยใหม่

นายธิติวัฒน์ นิพิฐธนศาสตร์ นายจรณชัย ไกรพวษ์ และนายอุทัช ธนพิบูลผล นักศึกษาปริญญาตรี ปี 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับเหรียญทองแดง การประกวดการแข่งขันการทำอาหารสมัยใหม่ Modern Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3 ในงาน TICC Thailand’s international culinary cup 2015 เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา
ทั้งนี้นายเจษฎา หยัดสูงเนิน นายธนพงศ์ อุ่นศิริ และนายธนนนท์ พรหมสุวรรณ นักศึกษาปริญญาตรี ปี 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับใบประกาศจากประกวดการแข่งขันการทำอาหารสมัยใหม่ Modern Thai Cuisine Cooking Contest : Team of 3 ในงานดังกล่าวด้วย

DSC_0001 DSC_0006 DSC_0007 S__30507037 DSC_0013 S__30507043 S__30507041 S__30507044 S__30507047