กิจกรรม

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และบุคลากรภายในคณะพร้อมใจจัดงาน “จากใจถึงใจ…ด้วยสายใยชาวโชติเวช”เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 แก่บุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี อาจารย์น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์ คุณจรวญ สุขเอี่ยม และคุณสมบัติ สุขเอี่ยม เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

1 3 4 5 6 7 DSC_0001 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0474 DSC_0497 DSC_0537 DSC_0544 DSC_0564 DSC_0569 DSC_0589 DSC_0590 DSC_0595 DSC_0596 DSC_0609 DSC_0617 DSC_0621 DSC_0629 DSC_0636 DSC_0643 DSC_0645 DSC_0649 DSC_0652 DSC_0656 DSC_0661 DSC_0665 DSC_0666 DSC_0671 DSC_0687 DSC_0695 DSC_0703 DSC_0719 DSC_0722 DSC_0728 DSC_0737 DSC_0749 DSC_0761 DSC_0770 DSC_0775 DSC_0779 DSC_0782 DSC_0791 DSC_0797 DSC_0802 DSC_0807 DSC_0816 DSC_0817 DSC_0820 DSC_0824 DSC_0832 DSC_0835 DSC_0839 DSC_0845 DSC_0849 DSC_0850 DSC_0851 DSC_0855 DSC_0863 DSC_0869 DSC_0878 DSC_0881 DSC_0892 DSC_0895 DSC_0898 DSC_0900 DSC_0903 DSC_0906 DSC_0909 DSC_0912 DSC_0914 DSC_0925 DSC_0930 DSC_0934 DSC_0938 DSC_0940 DSC_0941 DSC_0942 DSC_0945 DSC_0947 DSC_0949 DSC_0951 DSC_0953 DSC_0954 DSC_0955 DSC_0957 DSC_0958 DSC_0961 DSC_0965 DSC_0967 DSC_0970 DSC_0972 DSC_0976 DSC_0978 DSC_0980 DSC_0985 DSC_0987 DSC_0990 DSC_0994 DSC_0998 DSC_0999 IMG_8105 IMG_8114 IMG_8130 IMG_8137 IMG_8140 IMG_8147 IMG_8148 IMG_8150 IMG_8153 IMG_8157 IMG_8159 IMG_8161 IMG_8166 IMG_8174 IMG_8175 IMG_8183 IMG_8185 IMG_8188 IMG_8189 IMG_8191 IMG_8194 IMG_8198 IMG_8199