กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคมและงานฝีมือแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาววริษฐา พรพินิจ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการเข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และ ระดับ 2 สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 และสาขาช่างจัดดอกไม้ ระดับ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2558